June 19, 2018

GACHA : Doki Doki

hair+nail gacha ♥ Doki DokiRARE Lootbox1
Lolita Hair w/ all color hud + Pose Set Hud #1 + Pose Set Hud #2

RARE Lootbox2
Bento Nail w/color hud + Bento Ring w/color hud + Toe Nail App

❥Bento Nail #01-#16
❥Toe Nail App
❥Hair w/color hud
❥Pose set hud #1,#2


Lootbox. ♥ Jun 20th 10pm